Chelsea join Man Utd and Liverpool in Ronald Aruajo transfer race with Barcelona defender open to move

2021.12.01 06:44 jobsinanywhere Chelsea join Man Utd and Liverpool in Ronald Aruajo transfer race with Barcelona defender open to move

submitted by jobsinanywhere to sportsnewstoday [link] [comments]


2021.12.01 06:44 MarkLeedsUK spctl: failed to store new configuration.

On Big Sur & Monterey I am having issues getting extensions authorised, they don’t show up in system prefs/security/general.
On Mojave I could boot to recovery and use:
spctl kext-consent add teamid
But on the later OSes all I get is:
spctl: failed to store new configuration.
Is there a new method or alternative way to add consent manually?
Many thanks,
Mark.
submitted by MarkLeedsUK to applehelp [link] [comments]


2021.12.01 06:44 ilknurr 36% off >> $88.90 >> Wltoys 144001 1/14 4WD RC Car Banggood Coupon Promo Code [2600mah] [USA Warehouse]

36% off >> $88.90 >> Wltoys 144001 1/14 4WD RC Car Banggood Coupon Promo Code [2600mah] [USA Warehouse] submitted by ilknurr to couponPromocode [link] [comments]


2021.12.01 06:44 DInglyBongDonger My dog barking at people when they walk past my room.

I have a 3 y.o. swiss shepherd that is especially attached to me, and she sleeps with me in my room. Recently she's begun barking at people coming to my room to talk to me, we're thinking she's being territorial. My bedroom is in the hallway meaning anyone that inevitably has to walk past may get barked at.
How can I stop this behaviour?
submitted by DInglyBongDonger to Dogtraining [link] [comments]


2021.12.01 06:44 Spooky_Kitten_23 I made a discord and made the event on the elfster app! Anyone else wanna join the secret santa??

I made a discord and made the event on the elfster app! Anyone else wanna join the secret santa?? submitted by Spooky_Kitten_23 to BSTsquishmallow [link] [comments]


2021.12.01 06:44 rjw600 A girl needs a little gold on her ears even if it’s just shiny and not real gold. Let the mind trick you to some happiness 🌸 (51yo, married, 6m hrt, little makeup, no filters)

submitted by rjw600 to TransLater [link] [comments]


2021.12.01 06:44 itZeems12 Yosha approved

Yosha approved submitted by itZeems12 to DragonballLegends [link] [comments]


2021.12.01 06:44 Dotkor_Johannessen Got this at work today. Thanks for the irl gold kind reddit stranger!

Got this at work today. Thanks for the irl gold kind reddit stranger! submitted by Dotkor_Johannessen to antiwork [link] [comments]


2021.12.01 06:43 -_FurKaN_- HADİS İNKÂRCILARININ 20 TEMEL ÖZELLİĞİ

HADİS İNKÂRCILARININ 20 TEMEL ÖZELLİĞİ
Günümüzde bazı sapkın fırkalar var ki bunlar gün geçtikçe daha da tehlikeli bir aşamaya geliyor ve bu fırkalara mensup şahıslar müslümanları ehl-i sünnet akidesinden uzaklaştırmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Bu fırkaların en tehlikelisi; Sünnet’e karşı yürütülen dolaylı yoldan Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetini inkâra yönelik İslâm’a karşı yapılan gizli savaşta ön sıralarda yer alan hadis inkârcılarıdır.
Bu yazıda istedim ki hadis inkârcılarının genelinin özellikle türkiye de kilerin belli başlı özelliklerini,maddeler halinde yazıyım ve özellikle bizim gibi genç kardeşlerimiz bu fırkaya mensup şahısları kolaylıkla farkedebilsinler.

 1. Sünnetin vahiy olduğunu inkâr ederler. Sık sık vahye dönüşe çağrı yapmalarına rağmen bundan kasıtları sünnet’in olmadığı sadece Kur’an’ın olduğu vahye dönüştür. Aslına bakılırsa onlar insanları Kur’an’a da çağırmazlar. Kur’an’dan kendi anlamış oldukları düşüncelere çağırırlar.
 2. Sünnetin vahiy olduğunu kabul etmemenin bir sonucu olarak, sünnetin anayasal niteliği ve dolaylı yoldan asırlardır bize intikal etmiş olan büyük fıkıh mirasını da reddederler.
 3. Kur’an’ı sünnetin ışığında, sahabenin ve salih selefimizin anladığı şekilde anlamak istemedikleri için belirli bir usulleri yoktur. Ölçü yalnızca akıllarıdır. Herhangi bir âyeti; Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Sahabe’nin (radıyallahu anhum) nasıl anladıkları, nasıl tefsir ettikleri onlar için önemli değildir.
 4. Akaid, Hadis, Fıkıh gibi İslâmi ilimlerin insanların Kur’an’a dönüşlerinde büyük bir engel teşkil ettiğini söylerler. Onlara göre İmam Ebu Hanife’nin (rahimehullah), İmam Tahavi (rahimehullah) ve diğer ehl-i sünnet âlimlerinin akaid’e dair te’lif etmiş oldukları eserler gereksizdir. Çünkü insan sünnetten gelen rivâyetlerin olmadığı bir şekilde sadece Kur’an’dan itikat esaslarını kendisi çıkarmalıdır.. Bu âlimler onlara göre kaynak olarak sadece Kur’an’dan yola çıkarak akaid’e dair olan eserlerini te’lif etmedikleri, yanında sünneti’de kaynak olarak kabul ettikleri için onlara göre sahih itikadı anlatamamışlardır.
 5. Akıl, onlar için iyi ve kötüyü belirlemede temel ölçüdür. Kur’an olmasa bile onların anlayışına göre kişi aklıyla kendisi için neyin iyi ve kötü olduğunu belirleyebilir. Bazı hocalarının ifadelerine göre akıl peygamberdir.
 6. Akıllarını vahyin önüne geçirdikleri, akıllarına uymayan hadisleri sahih veya mütevâtir bile olsa reddettikleri için akıllarını ilah edinmişlerdir. Kendi rasyonel akıllarına uymayan bazı âyetleri açıktan inkâr etmeseler de, o âyeti te’vil adı altında tahrif etmeye çalışırlar.
 7. Bir kısmı sünneti tamamıyla reddederken, çoğunluğuna yakın bir kısmı da hadisleri kendi Kur’an anlayışlarına arz ederek kabul eder veya etmez. Onlara göre bir hadis’in sahih, hasen, zayıf, mevzu ya da mütevâtir olup olmaması önemli değildir. Çünkü muhaddisler akıllarını kullanamamışlar, Kur’an’ı kendileri gibi anlıyamamışlar ve hadisleri naklederken sadece senedlere bakmakla, senede ki râvileri değerlendirmekle hadisin sıhhat durumunu beyan etme yoluna gitmişler, hadis de metin tenkidi yapmamışlardır. Zaten onların anlayışlarına göre muhaddislerin düşünebilme özellikleri fazla yoktur, akıllarını kullanamamışlar, Kur’an’ı anlayamamışlardır (!) Bu yüzden zaten metin tenkidini isteseler de yapamazlardı (!) 8. Hadisleri kabul edip etmeme deki temel şartlarının kendi Kur’an anlayışları ve rasyonel akılları olduğunu ifade etmiştik. Evet, mesela mütevâtir derecesindeki bir hadisi kendi Kur’an anlayışlarına ve rasyonel akıllarına uymadığı için rahatlıkla reddederken, hatta bazıları bazı mütevâtir hadislerle istihza ederken (İsa aleyhisselâm’ın nüzûlü ile ilgili gelen mütevâtir hadisler gibi) bazen de mevzu bir hadisi kabul etme yoluna gidebilirler. Örnek olarak; “Benden size bir hadis gelirse onu Kur’an’a arz edin, uyarsa kabul edin uymazsa reddedin.” Mevzu hadisi gibi...Birçoğu bu hadisin mevzu olduğunu bilse bile aslında bu mevzu hadisin kabul edilmesi gerektiğini savunur. Düşüncelerini ifadelerinden ve fiillerinden de bu mevzu hadisle amel ettikleri görülür.
 8. Goldziher, Schacht gibi İslâm düşmanı oryantalistlerden bahsederken onlara gösterdikleri saygı ve hayranlık kolayca farkedilir. Fakat ümmetin gönlüne taht kurmuş, ümmete büyük hizmetleri olmuş âlimlere karşı ise çok kaba, sert, alaycı ve tenkit edici bir tutumları vardır. Dostluk ve Düşmanlıkları İslâm’a göre değildir. İslâm düşmanı kâfirlere saygı duyup sevgi beslerlerken, büyük İslâm âlimlerine ise bir kin ve nefret duyarlar. Her fırsatını bulduklarında onları, o âlimlerin itikadından berî olduklarını ifade etmeye çalışırken görürsün.
 9. Özellikle bazı âlimler vardır ki onlara karşı bitmek bilmeyen bir öfkeleri vardır. Özellikle İmam Şâfiî, İmam Buhâri vb. Âlimler gibi...İmam Şâfiî’nin Müslüman’ın sünnete bakışının nasıl olması gerektiği, sünnetin önemi, dindeki yeri gibi konularda taşları yerli yerine sağlam bir şekilde oturttuğu ve asırlardır ümmetin onun bu sağlam usûlünü kabul ile karşılaması onları çileden çıkarır. O yüzden kimileri sinsice İmam Şâfiî’nin elinden öptüğünü söyleyip ardından onu tahkir etme yoluna giderken kimisi ise açıktan hakaret yolunu seçer. Fakat İmam Şâfiî’nin er-Risâlesinde yerli yerine oturttuğu o sağlam yapıyı, usûlü yıllardır onu tahkir edip, tenkit etmelerine rağmen yıkamadıkları için İmam Şâfiî ile olan hesaplaşmalarının bitmediğini görürsün.
 10. Bir önceki madde de bahsettiğimiz gibi İmam Şâfiî olsun diğer âlimlerimiz olsun onlara göre insanları kendi Kur’an anlayışlarına çekmede ve taraftar bulmada büyük bir engeldir. Akademisyenlerinden bazıları asırlardır ümmetçe kabul görmüş hadis usûlü ilmini büyük ölçüde değiştirip yerine farklı bir hadis usûlü getirilmesine dair çalışmalar yaparak eserler te’lif ederler. “Sünni Paradigmanın Oluşumunda Şafii’nin Rolü” gibi eserler te’lif ederek usûlü hadis ve usûlü fıkıh ilimlerini farklılaştırmak hatta kökten değiştirme yoluna gitmek isterler. Fakat onlar ne kadar eser te’lif etse de buna dair sempozyumlar, konferanslar düzenleseler de onlar bu hedeflerine ulaşamamışlar, fazla taraftar bulamamışlar ve ümmete bu düşüncelerini kabul ettirerek kabul görememişlerdir. Onların taraftar kitlelerinin çoğunu ilim ehli oluşturmaz. Taraftarlarının en üstün seviyede olanları kibirli, batı medeniyeti karşısında aşağılık kompleksine kapılmış, oryantalistlere karşı âlimlerinden utanan akademisyenlerdir. Diğer taraftar kitlelerinin çoğunluğu ise İslâmî İlimlerden uzak meal’den hüküm çıkaran kesimdir.
 11. Çoğunluğu azgın haçlı batı medeniyeti karşısında utanç duymaktadır. Batı medeniyetinin benimsemiş olduğu ideolojik akımlarla çelişmemek için İslâmi İlimlere, Kur’an’a farklı şekillerde yaklaşırlar. Kur’an daki bazı hükümleri tarihselcilik bağlamında değerlendirip bu hükümlerin on dört asır öncesindeki arap toplumuna yönelik hükümler olduğu, günümüz de ise bu hükümlerin uygulanmasının çağdaş batı medeniyeti karşısında (!) kendilerini küçük düşürücü bir duruma getireceğini ifade ederler. Onlara göre hırsızlık yapan kişinin elinin kesilmesine dair gelen hüküm ya tarihselcilik bağlamında anlaşılmalı yada Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ve sahabe’nin uygulamadığı bir şekilde bu hükmü mesela hırsızın eline çizik atılarak uygulamak gereklidir (!) Geneli bu hükümlerin tarihselcilik bağlamında anlaşılması gerektiğini düşünür ve son dönemdeki akıl hocalarından bazılarının dediği gibi şöyle bir yorum getirirler; Mesela uygulanacak hüküm; hırsızın elinin kesilmesi gibi…Bu hüküm on dört asır öncesindeki arap toplumuna hitap eden, onların yaşantılarına, anlayışlarına uygun, onları hırsızlıktan caydırıcı bir hükümdü. Fakat günümüzde bu hüküm uygulanmamalı, çünkü çağdaş batı toplumlarında hırsıza hapis cezası gibi cezalar verilmekte ve bu onlara göre caydırıcı olmaktadır. O yüzden günümüzde de batı’nın öngördüğü bu şekilde bir cezalandırma daha isabetlidir. Kur’an da hırsızlık yapan kişilere verilecek olan el kesme cezasının hükmü ise geçerli değildir, zamanı geçmiştir artık (!)Onların bazılarının düşünceleri budur.
 12. Batı menşeli ideolojileri benimseme yoluna giderler. Hadis inkârcısı kimselerin çoğunun ifadelerine baktığımız zaman onların düşüncelerinin demokrasi, sekülarizm, rasyonalizm vb. ideolojilerle çelişmediğini görürüz. Özellikle sekülarizmi benimsemişlerdir. Bu ideolojiyi benimsemelerinin nedeni ise, akide’nin onlara göre pratiğe yönelik bir etkisi yoktur. Sünneti kabul etmemenin bir sonucu olarak Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) İslâm’ı yaşayış şeklini, Kur’an’ı nasıl hayatında yaşadığını da kendilerine örnek almaz ve kabul etmezler. Bu yüzden laiklik olması gerekendir. Çünkü din devlete müdahale etmez, din vicdanlara hapsolunmuştur. Kişi müslüman olduğunu söylese de laik, demokratik bir yönetim biçimini kabul eder ve bu onun inancıyla çelişmez. Çünkü yaşantı şekillerini ve siyasi, iktisadi, toplumsal meselelerdeki konularda İslâm’ın öngördüğü belirli düzenlemeleri kabul etmezler. İslâm bu konulara müdahale etmez. Kur’an daki ahkâm âyetleri tarihselcilik bağlamında değerlendirilir ve günümüzde uygulanmaz, sünnet yoluyla gelen kurallar, düzenlemeler ise hemen reddedilir. Bunların yerine çağdaş batı’nın insan için öngördüğü kurallar, düzenlemeler geçerli olmalıdır.
 13. Kur’an onlara göre sadece bazı ahlâki öğütler içeren bir kitaptır. Kur’an da anlatılan kıssalar bile onların birçoğuna göre sembolik bir anlatım tarzıdır, gerçekte yaşanmamıştır.
 14. Kur’an’ı anlayıp yaşamak için sünnete ihtiyacın olmadığı söylemelerinin nedeni, Kur’an’ı kendi rasyonel akıllarına göre anlayıp istedikleri şekilde yorumlayabilme arzusudur. Herhangi bir âyeti anlamak için Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) o âyeti nasıl tefsir ettiğine, nasıl uyguladığına bakmazlar. Sahabe’nin Kur’an’ı nasıl anladıkları da onlara göre bir değer ifade etmez. Âlimler ise özellikle muhaddisler akıllarını kullanamayan, Kur’an’ı anlamaları mümkün olmayan insanlardır. Onlara göre günümüzde müslümanların bazı konularda batı’dan geri kalmasının nedeni hep bu âlimler yüzündendir. Onlar ümmeti taklitçiliğe, akıllarını kullanmamaya yönlendirmişlerdir.
 15. Bazı hocaları, bir takım aşırılıkları bulunan içlerinde şirk ve bid’atlerin olduğu grupları anlatırken kendilerinin tam bir müslüman o anlattıkları fırkalara mensup kişilerin ise müşrik olduğunu söylerler. Fakat unuttukları bir nokta vardır ki akıllarını ilah edinip kendileri şirke düşmüşlerdir. Sekülarizm, rasyonalizm gibi vahyin karşısında yer alan ideolojileri benimseyip içselleştirerek İslâm’dan tamamen uzaklaşmışlardır. Onlara göre kabirlerdeki ölülerden yardım isteme şirk olurken, aklı ilah edinip vahye karşı olan ideolojileri benimsemek, Allah’ın insan hayatını düzenlemek için indirdiği hükümleri kabul etmeyip kendi hevalarına ve rasyonel akıllarına göre oluşturdukları kanunları kabullenmek şirk değildir. (!) 17. Onların sürekli olarak Kur’an ve akıl ile çelişen hadislerin olduğunu ifade etmeleri ve bu yüzden hadislerin bir kısmını kabul etmediklerini söylemeleri kendilerini savunmak için söyledikleri sözlerdir. Kur’an ve Sünnet ile akıl çelişmez. Bunların çelişkinin olduğunu zannetmelerinin nedeni, akıllarının rasyonalizm vb. ideolojilerden kirlenmiş olmasından dolayıdır.
 16. Yıllardır müslümanların topraklarını işgal etmiş olan, onları bombalayan, işkencenin her türlüsünü yapan, onları hapislere dolduran batı medeniyeti onlara göre takip edilip peşinden gidilmesi gereken, onların benimsemiş oldukları ideolojilerin de benimsenerek çağdaşlaşmak gerektiğini düşündükleri, takip edilmesi gereken bir medeniyettir. Onlara göre ilerleme, gelişme bu şekilde olmalıdır. Onlardan bazılarının batı emperyalizmine karşı olduklarını ifade etmeleri, onlarla mücadele edilmesi gerektiğini söylemeleri insanların bu şahıslara bakışında onları bazen yanılgıya düşürebilmektedir. Onların batı medeniyetine karşı olduklarını ifade etmeleri gülünçtür (!) Çünkü düşünce yapıları genelde batı’nın fikir akımları ile çelişmemekte hatta birçok noktada örtüşmektedir. Böyleyken onların bu söylemleri samimi olmadıklarını göstermektedir. Diğer yandan tarih boyunca modernist, hadis inkârcısı herhangi bir şahıs veya grup emperyalist haçlılarla fiilen mücadele etmiş değildir.
 17. Vahdet söylemini dile getirirler. Ümmetin birleşmesi gerektiğini ifade ederler. Şia’ya büyük bir sempatileri vardır. Birçok noktada aynı çizgide giderler. Onlara göre şia-sünni ihtilafı yapay, basit bir kavgadır. Genelde Ehl-i Sünneti de, Şiayı da vahdet oluşturmadıkları için tenkit ettikleri zannedilir. Halbu ki öyle değildir. Ehl-i Sünnete karşı acımasız bir şekilde saldırırken, şia’nın sapıklıkları hakkında konuşmaz, nadir bazı durumlar haricinde şia’yı tenkit etmezler.
 18. Halk kesiminden olan meal’den hüküm çıkaran bu sapık fırkanın taraftarlarının çoğu, eli sigaralı, sakal traşlarını olmuş, ahlâki olarak edepten yoksun, alaycı kişiliklere sahip olan insanlardır. Sahih hadislerin çoğunu rahatlıkla inkâr ederken yüz hatlarında alaycı bir ifade vardır. Ümmetin büyük âlimlerini tenkit edip, tahkir vesilesi ararken de genel olarak edep’ten uzak, istihzalı bir tavırları vardır. Kısacası bu zihniyete sahip şahısların faydalandıkları asıl kaynak, âlimlerimizin sapık görüşlerini yerle bir edip enkaz haline getirdiği mu’tezile mezhebidir. Oryantalistlerinde çalışmalarından etkilenerek ve tarihte enkaz altında olan mu’tezile mezhebinin sapık görüşlerini alıp yeniden farklı formatlarla insanlara sunarlar ve bu sundukları görüşlerin mu’tezileye ait olduğunu da söylemezler. Onlara göre bu sapkın görüşler ümmetin âlimlerinin asırlardır anlayamadığı gerçek doğrulardır.
Maddeler halinde anlatmaya çalıştığım bu vasıflar her hadis inkârcısında olan vasıflar değildir. Çünkü onlarında kendi aralarında ihtilaf edip ayrıldıkları noktalar vardır. Fakat genelde birçok noktada hadis inkârcılığında, akıllarını vahyin önüne geçirmede birleştikleri için bu vasıfların birçoğu tamamına yakınında vardır. Onlar ne kadar gayret etseler de Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve selem) kurtuluşla müjdelemiş olduğu Ehl-i Sünnet Ve’l Cemaat’in akidesini söndüremeyeceklerdir. Kıyamete kadar hak üzere sebat eden bir topluluk olacak ve bu topluluğa düşman olanlar onlara zarar veremeyecektir. Bunu Rasulullah (sallallahu aleyhi ve selem) bize müjdelemiştir.
Yunus Dinçkan
submitted by -_FurKaN_- to MuslumanTurk [link] [comments]


2021.12.01 06:43 Bat-Bull 8 days

I've been here before.... Many times. Too many times.
I'm trying to go cold on everything.... Weed. Coke. Pills. Booze.
My sponsor even has me abstaining from sex - though a little less successfully than the others.
I haven't much to say, just that when I was at my worst during the first two days, shitting, sweating, trembling, considering suicide praying I didn't descend into a grand mal, the only thing I could do was post and read comments on this sub.
Y'all were there for me when I was low. Too low.
I don't know if I'll make it this time. I've struggled with finding a higher power in AA. But I can get my head around the group, this sub is proof. We're stronger together than we are apart. I cannot deny that.
We're stronger together than we are apart friends.
I will not drink with you today.
submitted by Bat-Bull to stopdrinking [link] [comments]


2021.12.01 06:43 r1ckyb Thoughts about ELEVEN

It was a really good song, it reminded me of Rumor from pd48 but with a more ethnic style. The girls really shined and they all looked amazing.
However, I don’t think they divided the parts equally, gaeul only had 1 line in the chorus and then a one-liner in the bridge. C’mon starship you can do better!
submitted by r1ckyb to IVE [link] [comments]


2021.12.01 06:43 ScrembledEggs Seen in the wild on r/Perth

Seen in the wild on Perth submitted by ScrembledEggs to beetlejuicing [link] [comments]


2021.12.01 06:43 bonniethe21 Windows or Mac for software engineering?

I would typically go for windows (Dell) in terms of engineering but the M1 chip on the new MacBooks seem tempting. How is macOS in terms of programming/coding? I heard it’s good for Linux but do other students studying software actually use MacBooks? I heard there are some units that cannot be compatible with the M1 chip/MacOS in general. Thank you.
submitted by bonniethe21 to UQreddit [link] [comments]


2021.12.01 06:43 zenfaeq The worst feeling

The worst feeling in the world as a manhua reader I feel is when you leave the manhua to let the chapters pile up for your manhua binge read only for it to get picked up by some shitty machine translators. This happened to me with So Pure, So Flirtatious. I was getting ready to turn off my brain and see an OP MC pickup and unbelievable amount of girls. I was 10 chapters in before manhuafast picked it up. Its not unreadable but sometimes it just hurts your brain to try and put the sentence in proper context. I checked the previous translators Mangaplex and it appears they dropped it so it seems I might have to soon. Truly sucks.
submitted by zenfaeq to Manhua [link] [comments]


2021.12.01 06:43 MasterpieceNeither73 Bibi's 2nd gadget idea

Bibi's 2nd gadget idea submitted by MasterpieceNeither73 to Brawlstars [link] [comments]


2021.12.01 06:43 God_Told_Me_To_Do_It Neues Telekommunikationsgesetz - kann ich jetzt einfach kündigen?

Das neue TKG gilt ja ab heute. Der imo interessanteste Punkt ist, jetzt nach der Mindesvertragslaufzeit monatlich kündigen zu können.
Ich hab 2018 einen Tarif abgeschlossen und gerade so verpasst, ihn zu kündigen. Also ein weiteres (und teureres) Jahr hintendran gehangen bekommen.
Auf Nachfrage hat Debitel mir dann eine Kondition angeboten, bei der ich erst 6 monate gar nix, und dann 18 Monate einen Ticken mehr zahle, rechnerisch war es ein Stück günstiger, also eingewilligt.
Ich tippe mal, ich bin trotz TKG weiterhin SOL was das kündigen dieser Verländerung angeht, was? Läuft noch bis Ende August.
submitted by God_Told_Me_To_Do_It to de_EDV [link] [comments]


2021.12.01 06:43 rzvmthhew [Fo4] Alternate start live another life

For those of you that played with this mod until the end of the game, main quest and side quests (major ones, not the smallest one you could find); is the mod ok, without bugs or major bugs because all of the mods have bugs. I don't want it to ruin my game. -not using f4se, so it is the simple version that does not require f4se-
submitted by rzvmthhew to FalloutMods [link] [comments]


2021.12.01 06:43 moomanjo On this day in 1640, the Portuguese Restoration War begun. The war was eventually won by the Portuguese, dissolving the Iberian Union in the process

On this day in 1640, the Portuguese Restoration War begun. The war was eventually won by the Portuguese, dissolving the Iberian Union in the process submitted by moomanjo to europe [link] [comments]


2021.12.01 06:43 Ayne94 New Guy in Town! #shiba

Good Morning Guys,
can someone explain the best way to buy bitshiba? Thanks
submitted by Ayne94 to bitshibacoin [link] [comments]


2021.12.01 06:43 dahComrad Secret swastika?

So I just bought an Occulus and saw something called "Anne Frank House" or something similar and downloaded it. I just thought it sounded silly to have an "Anne Frank Experience" game. Anyway, the company logo that comes up is this: https://dutchgameindustry.directory/?company=force-field-entertainment
Is that seriously a broken up swastika?
submitted by dahComrad to RBI [link] [comments]


2021.12.01 06:43 hellllllllo2 well in my region it is finnaly December so here you go the poley

well in my region it is finnaly December so here you go the poley submitted by hellllllllo2 to RobloxPiggy [link] [comments]


2021.12.01 06:43 Nadar_Suresh Andromeda Upgrade: Masternode owners are requested to upgrade their node as soon as possible.

Reminder: XinFin’s XDC Network update named “Andromeda” on its XDPoS consensus protocol going live at block number 38383838: https://medium.com/xinfin/xinfin-delegated-proof-of-stake-xdpos-major-upgrades-at-block-number-38383838-3a29334d37ed
We have updated the below details in the article:
~Set up a fresh node using a snapshot.
~Steps to revert changes.
~Live Zoom support link.
submitted by Nadar_Suresh to xinfin [link] [comments]


2021.12.01 06:43 Ultima_Magnus 🔱Aqua Shiba just Launched🚀 from depths of the Majestic Ocean and bringing a Tidal Wave 🌊 of Profits to his investors! Join the Heroic Aqua Shiba on his heroic crusade to save the Crypto & Defi World! Join our Royal Atlantian Army as we embark on our crusade to save the Cryptoverse! Join Us!

🔱Aqua Shiba just Launched🚀 from depths of the Majestic Ocean and bringing a Tidal Wave 🌊 of Profits to his investors! Join the Heroic Aqua Shiba on his heroic crusade to save the Crypto & Defi World! Join our Royal Atlantian Army as we embark on our campaign to become the #1 DeFi Token in Crypto. Lets Go! Join our heroic mission today!
🌐Website: https://www.aquashiba.cc
📱Telegram: https://t.me/AquaShibaCoin
🐤Twitter: https://twitter.com/AquaShibaCoin
🌐BSC Scan: https://bscscan.com/token/0x37B8996C92f9143aE82183280b120a3499Ab0b3C
Liquidity is locked: https://deeplock.io/lock/0xabAF6f50Ac9219B9E19e35D97773294Aa6141e10
Contract Ownership is Renounced: https://bscscan.com/tx/0xb7604d35e9873e076060b4f87d6ce70df13e039e84fd0106a0e227d95ad0187a
📝Contract: 0x37B8996C92f9143aE82183280b120a3499Ab0b3C
Buy with 11% Slippage right here on PancakeSwap!
Aqua Shiba has assembled his greatest generals to form the Royal Atlantian Marketing Council to market our token far and wide by advertising via multiple avenues such as Reddit, Twitter, Facebook, Token Listing sites, and much more.
The Bounties of Aqua Shiba's Heroic Campaign will be shared with all his loyal hodlers via Heroic Reflection Rewards, Token Airdrops and Community Awards and Prizes.
Our Tokenomics are as follows:
Auto-Liquidity: All Aqua Shiba transactions contribute 7% to our liquidity pool ensuring price stability, sustainable growth for all his Aqua Shiba investors. Multiple liquidity pools and stable coins parings with BUSD & USDC will be added as our community grows.
Safe & Secure: Aqua Shiba puts the safety and security of his Army as his top priority and has ordered that Contract Ownership be Renounced at launch & 100% of Liquidity be Locked, therefore, ensuring that his token is decentralized and no individual, group, or entity has control over his royal token and ensuring safety and security for all his investors.
Heroic Reflections: All Aqua Shiba holders will observe their token balance grow through Reflection Rewards at intervals as the community grows. This function will allow holders to effectively earn interest over time and will scale as the community grows.
Heroic Marketing: Aqua Shiba has formed the Royal Atlantian Marketing Council which will utilize the Royal Atlantian Treasury of which 3% of every transaction is contributed to launch a Marketing Campaign covering multiple avenues such as Reddit, Twitter, Facebook, Token Listing sites, and much more. Aqua Shiba is going to save the entire crypto world and rain riches down on his loyal soldiers!
submitted by Ultima_Magnus to AllCryptoBets [link] [comments]


2021.12.01 06:43 ObligationRoutine522 Bait (herbivore and carnivore) own exp/recommendation

I am seeing many people on the forums who talk about bait as a scam, a waste of time, etc ... Not only in forums, my friends with whom I play told me this morning that he has used it (both kind, herbivores and carnivores) on many occasions, and none have worked well for him.
I think the problem for the people who has this issue is hoping it's magical. RDR2 is a game that we love for its realism, right? Imagine how shitty would be to put a bait on Lemoyne woods and see, within 10 seconds, five panthers spamming like idiots headlong into the trap. In my opinion they have done it more than good avoiding this kind of mechanics. Hunting in this game can be frustrating at times, but real life hunting often consists of staying hours and hours, whole days, standing in a place waiting for SOMETHING to happen. So...
How has the bait been useful to me? I put an example.
When I needed the perfect panther pelt for my satchel, I went deep into the Lemoyne woods. I got off the horse so that it would not be scared to have a predator nearby and drive it away. (or jump right in my face in the worst scenario) I sneaked around in a crouch way with my gun ready. I see the panther from a distance and with the animal already in my field of vision, I place the carnivore bait and I move backwards, slowly, 5 or 6 meters away. I take the fusil, open the telescope, and the animal inevitably comes straight towards me, attracted by the bait, giving me a perfect angle to shoot it in the head with fast bullets and the dead eye.
This is the only way that using the bait has been useful to me. If instead of a panther, I spoke of a deer, I would not use the bait. Not because it doesn't work this way, but because there is another feasible and less random method. I would circle it slowly at a safe distance to get the best angle of shooting. However, this with a beast or other elusive animal is not recommended.
I speak from my personal experience, I do not intend to teach but to help whoever is useful with this information because it has helped me and hunting in this game can be VERY frustrating.
I add a link to the video of the hunt so you can see what a good angle allows me to put the bait well. I wish I had the entire hunt video, but it only lets me capture the last 30s and I didn't remember until late. Too excited to think about it fast.
https://stadia.google.com/capture/e9a0f9c4-456a-45e2-8086-60d29d86566c
Good luck to everyone!
submitted by ObligationRoutine522 to RDR2 [link] [comments]


2021.12.01 06:43 NicolaRayen 5 question yes/ no answers

Interested message me
submitted by NicolaRayen to Psychic [link] [comments]


http://stiker-print.ru